Sprzątanie Świata – Polska 2017

      Możliwość komentowania Sprzątanie Świata – Polska 2017 została wyłączona

24 edycja akcji Sprzątanie świata – Polska przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.
Sprzątanie Świata z udziałem naszej szkoły odbędzie się 20 września 2017 r. (środa)

Zasady przeprowadzenia akcji:

 W akcji biorą udział uczniowie, którzy dostarczyli wychowawcy klasy pisemną zgodę rodziców. O udziale klasy w akcji decyduje wychowawca. Ze względów organizacyjnych wymagane jest, aby co najmniej 80% uczniów danej klasy posiadało pozwolenia (pozostali uczniowie będą przebywali w świetlicy szkolnej).

  1. Każdy wychowawca (lub opiekun klasy) otrzyma informację na temat akcji w formie ulotki.
  2. Z treścią założeń akcji należy zapoznać jej uczestników. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania.
  3. Bardzo ważne jest, aby uczestnicy akcji mieli kryte obuwie. W miarę możliwości należy zachęcić ich do noszenia rękawic (najlepiej grubych – ogrodniczych lub roboczych) i wygodnej odzieży, a w razie deszczu nieprzemakalnych kurtek, itp.
  4. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, dzieci znajdują się pod opieką opiekunów.

Zasadą ogólną jest odpowiedni dozór:

– zwracamy uwagę, aby uczniowie nie podnosili ciężkich przedmiotów;
– należy pamiętać, że porzucone beczki lub pojemniki mogą zawierać substancje
toksyczne;
– w razie nieprzewidzianych zdarzeń decyzja co do postępowania należy do
opiekuna; jeżeli któryś z uczestników odniesie poważniejsze obrażenia, należy
niezwłocznie wezwać pomoc medyczną;
– nie wolno dotykać strzykawek ani innych ostrych przedmiotów (kawałki szkła,
metalu, itp.); nie wolno również dotykać wyrzuconych środków medycznych,
materiałów opatrunkowych, itp.;
– w przypadku terenów przyległych do placów budowy nie wolno dotykać
wystających z ziemi przewodów.

  1. Po worki i rękawice zgłaszamy się do sekretariatu szkoły.
  2. Każda klasa sprząta teren przydzielony według grafiku.
  3. Śmieci zebrane w worki podczas akcji pozostawiamy w wyznaczonym miejscu (koło kontenerów na śmieci), z którego zostaną wywiezione przez służby komunalne.
  4. W razie wątpliwości nauczyciele i rodzice mogą zgłaszać się do koordynatorów akcji.

Koordynatorzy: Beata Wojciukiewicz, Ilona Wójtowicz