Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

      Możliwość komentowania Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych została wyłączona

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada – seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.

Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.