Miejski Konkurs Literacki „Mojemu Miastu na Imieniny”

      Możliwość komentowania Miejski Konkurs Literacki „Mojemu Miastu na Imieniny” została wyłączona

REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
3. Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta Lubartowa.
4. Rozwijanie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród młodych twórców.
5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

II. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Lubartowa.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas: III – IV
Uczniowie klas: V – VI
Uczniowie klas: VII – klasy gimnazjalne
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, wiersz, tekst piosenki o mieście Lubartowie.
5. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 3 strony A4).
6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, szkoła i jej adres, telefon kontaktowy.
7. Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór.

III. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie do 10 listopada w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie przy ulicy Legionów 3.

IV. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

V. Kryteria oceniania
zgodność z tematem konkursu,
samodzielność,
poprawność stylistyczna i językowa,
walory literackie pracy,
twórczy charakter utworu i oryginalność.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.11.2017 roku.
2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w trzech kategoriach:
Kategoria I – Uczniowie szkół podstawowych; klasy III – IV
Kategoria II – Uczniowie szkół podstawowych; klasy V-VI
Kategoria III – Uczniowie szkół podstawowych; klasy VII – II, III gimnazjum

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

                       Opracowali: Iga Mazurek – Racka, Ewa Miduch, Marek Góralski, Marek Góralski