Zapisy do klas I

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016

Rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych dzieci:

  • siedmioletnich (rocznik 2008),
  • sześcioletnich (rocznik 2009)

Dzieci zamieszkałew obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z dn. 3 stycznia 2014r.,poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego
do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie na rok szkolny 2015/2016.
 

Składanie w sekretariacie szkoły wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej – od 02 kwietnia do 29 maja 2015r.

Składanie w sekretariacie szkoły wydrukowanego i podpisanego Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z załącznikami – od 02 kwietnia do 29 maja 2015r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) (tablica ogłoszeń w szkole)do 15 czerwca 2015r.

  Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych uczęszczania dziecka do szkoły – do 19 czerwca 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej (tablica ogłoszeń w szkole)22 czerwca 2015r.

Procedura odwoławcza – od 23 czerwca do 29 czerwca 2015r.

Rekrutacja uzupełniająca – od  30 czerwca do 28 sierpnia 2015r.

Ustala się następujące kryteria przyjęcia do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły 

 

Kandydat zamieszkuje na terenie miasta

5 pkt.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

5 pkt.

Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów dziecka znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

2 pkt.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą lub samotne wychowywanie dziecka

1 pkt.

Niepełnosprawność rodziców/opiekunów lub rodzeństwa dziecka

1 pkt.

Zamieszkanie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie krewnych dziecka wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

1 pkt.

  Zgodnie z Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. Poz.7)

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

 

 

Krzysztof Świć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II
w Lubartowie