XV Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania XV Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW MIASTA LUBARTÓW I POWIATU LUBARTOWSKIEGO ORAZ ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów, opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału w XV Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz pobudzenie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych, sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć związanych z życiem Ojca Świętego. W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy autorom odzwierciedlenie w pracach plastycznych hasła: „ Św. Jan Paweł II – Patron Rodziny” Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem…”

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej.
2. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: • przedszkola ; • szkoły podstawowe, klasy I-III; • szkoły podstawowe, klasy IV-VI. • gimnazja.
3. Wyboru techniki prac dokonują autorzy i opiekunowie.
4. Preferowany format zgłaszanych prac: A-4, A-3.
5. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 5 października 2015 roku /w przypadku przesyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego/.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście /do sekretariatu szkoły/ lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów 7.

Do pracy należy dołączyć na odwrocie następujące informacje: • imię i nazwisko oraz wiek /grupa, klasa/ autora pracy; • nazwę oraz telefon placówki, do której uczęszcza dziecko; • imię i nazwisko opiekuna. Prosimy o czytelne wypełnienie danych pismem drukowanym lub komputerowo. 8. Wszystkie prace oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów konkursu. 9. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem prac i wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 16 października 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych autorów i ich opiekunów telefonicznie. 10. Informacje związane z Konkursem będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp4lubartow.pl . 11. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prosimy opiekunów o wcześniejsze wykonanie skanów lub zdjęć celem dokumentowania uczestnictwa. 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników i ich opiekunów związanych z przeprowadzeniem konkursu i jego rozstrzygnięciem oraz zgodą na publikację prac w mediach i wydawnictwach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY