„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”

      Możliwość komentowania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” została wyłączona

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie objęta jest projektem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
W ramach projektu, realizowanego przez Gminę Miasto Lubartów, planowane jest wykonanie głębokiej termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej:–  Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1,– Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja wraz z częścią, którą zajmowało II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja,– Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II,– II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2   im. H. Sienkiewicza),
– Przedszkola Miejskiego nr 2,
– Przedszkola Miejskiego nr 5.
Termomodernizacja budynków wykonana zostanie w oparciu o wykonany audyt energetyczny. Planowany w ramach projektu zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu;
– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic;
– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej;
– remont zadaszeń, schodów i podestów,
– wymianę pokrycia dachowego;
– wymianę instalacji: c.o. ,c.w.u, odgromowej;
– montaż zaworów termostatycznych;
– budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
– wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED;
– modernizację węzła cieplnego z zastosowaniem niezależnego regulatora pogodowego;
– montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków;
– poprawę dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

W efekcie realizacji projektu poprawi się nie tylko stan techniczny budynków oświatowych, które nie przechodziły gruntownych remontów,  ale także nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej dzięki odnowieniu elewacji termomodernizowanych budynków. 

Okres realizacji projektu: 2018 – 2019
Całkowita wartość projektu: 18 403 112,65 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:  12 510 705,05 zł