KONKURS DLA KLAS V-VII „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

      Możliwość komentowania KONKURS DLA KLAS V-VII „MOJA MAŁA OJCZYZNA” została wyłączona

 

 22 listopada są obchodzone imieniny naszego miasta. Z tej okazji w grudniu, w naszej szkole został zorganizowany konkurs dla klas V- VII „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. W konkursie wzięło udział 21 osób. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć wizytówkę Lubartowa. Powstały plakaty oraz filmy zachęcające do odwiedzenia naszej małej Ojczyzny. Prace były na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody związane z naszym miastem. Prace można podziwiać na korytarzu szkoły. Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

MIKOŁAJKOWY KONKURS INFORMATYCZNY

      Możliwość komentowania MIKOŁAJKOWY KONKURS INFORMATYCZNY została wyłączona

 W dniach 6-10 grudnia dla uczniów klas IV-VIII odbył się Szkolny Mikołajkowy Konkurs Informatyczny. 
W  konkursie wzięło udział 105 uczniów,  których zadaniem było rozwiązanie testu z zakresu wiadomości ze szkoły podstawowej.
Nagrodzono upominkami 20 uczniów w 5 kategoriach wiekowych, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 
Zwycięzcom gratulujemy. Kontynuuj czytanie

Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek pojawił się przed naszą szkołą. 

      Możliwość komentowania Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek pojawił się przed naszą szkołą.  została wyłączona

 Wielkie serce czeka już na nakrętki. Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomóc najbardziej potrzebującym. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Miasto Lubartów które przekazało nam pojemnik. Serdecznie zachęcamy do zapełniania serca nakrętkami. Kontynuuj czytanie

Procedury postępowania – SARS-CoV-2

      Możliwość komentowania Procedury postępowania – SARS-CoV-2 została wyłączona
 
W związku z czwartą falą SARS-CoV-2 przypominamy procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.  

 Prosimy o stosowanie się donich dla bezpieczeństwa swojego i innych !

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji, ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

 1. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 
 2. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (pomieszczenie przed szatnią lub na zewnątrz budynku).
 3. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i zdezynfekować ręce, zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
 3. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. dziennik elektroniczny, telefon itp. W uzasadnionych przypadkach, zależnie od panującej sytuacji sanitarnej, z pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
 4. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go, z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy o tym niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w formie pisemnej o wyniku konsultacji lekarskiej.
 5. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły i wyposażenie w dodatkowe środki ochrony osobistej w postaci płynów do dezynfekcji, masek oraz wprowadzenie dodatkowych dyżurów nauczycieli.
 6. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne klasy mają zorganizowane zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.
 7. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie podczas przerw i wychodzenia z sal lekcyjnych zobowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic.
 8. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe, używane przez uczniów podczas zajęć, są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
 9. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 10. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne, dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie.
 11. Stanowiska w pokojach: pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć indywidualnych, pomoce używane na zajęciach w-f itp. odkażane są po każdych zajęciach z uczniem przez osobę prowadzącą te zajęcia.
 12. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 13. Zalecane jest organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych, na boisku szkolnym, z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
 14. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą, dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, szatniach przed lekcją w-f.
 15. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 16. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
 17. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole:

– na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk,

– osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych,

– sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników,

– codzienne prace porządkowe i dezynfekujące, wykonywane przez pracowników obsługi szkoły, są monitorowane na specjalnym wykazie, znajdującym się w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi,

– podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków a także sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 1. Funkcjonowania stołówki szkolnej:

– przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów,

– obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej,

– obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek,

– wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, dwie przerwy obiadowe oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między nimi.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

– do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Pracownicy szkoły, w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, są poinformowani, że:

–  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,

–   w przypadku wystąpienia u pracownika podczas pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną) i poinformować o swym stanie pracodawcę,

–  obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także  zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Opracowano na podstawie wytycznych MEN i GIS.

Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3

      Możliwość komentowania Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 została wyłączona

 Szanowni Państwo
Mając na względzie zdrowie naszych uczniów i odpowiadając na potrzeby rodziców nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyki krótkowzroczności. W najbliższych dniach przekażemy Wam za pośrednictwem dzieci niezbędne materiały które należy wypełnić i podpisać do końca przyszłego tygodnia ((3 grudnia 2021) jeśli wyrazicie wolę przystąpienia do tego programu. Niezbędne informacje udostępniamy wam pod poniższymi linkami. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Kontynuuj czytanie

#Szkoła Pamięta

      Możliwość komentowania #Szkoła Pamięta została wyłączona

 28 października 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie włączyła  się w  akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej”# Szkoła Pamięta”. W ramach tej akcji uczniowie klasy III a i V a odwiedzili Parafialny Cmentarz, miejsce spoczynku i pamięci o naszych bliskich zmarłych, ale również miejsce pamięci narodowej. Kontynuuj czytanie

Badmintoniści z naszej szkoły w wojewódzkiej czołówce.

      Możliwość komentowania Badmintoniści z naszej szkoły w wojewódzkiej czołówce. została wyłączona

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie uczestniczyli w turniejach w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt i Chłopców w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej na szczeblach: powiatu, rejonu i województwa. 
W Mistrzostwach Powiatu zarówno chłopcy w składzie: Bartosz Błonka i Wojciech Budzyński, jak i dziewczęta w składzie: Jagoda Krok i Martyna Tomasiak zajęli II miejsca  awansując tym samym na rozgrywki rejonowe.  Kontynuuj czytanie

WYNIKI XXI KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ”

      Możliwość komentowania WYNIKI XXI KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ” została wyłączona

 Na  XXI Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” nadesłano 455 prac plastycznych z 13 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta Lubartowa, Lublina oraz powiatu lubartowskiego, w tym szkoły noszące imię Jana Pawła II 

Kategorie: „Przedszkola”, „Szkoły podstawowe, klasy I-III”, „Szkoły podstawowe, klasy IV-VI”, „Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII”. Kontynuuj czytanie

„Ogień Niepodległości” na Święto Niepodległości

      Możliwość komentowania „Ogień Niepodległości” na Święto Niepodległości została wyłączona

 10 listopada zapłonął w naszej szkole „Ogień Niepodległości”. Jego płomień ma przypominać o tych, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć w niepodległym kraju. Co roku, na kilka dni przed Świętem Niepodległości, zapalany jest na cmentarzu legionistów w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką w obwodzie wołyńskim. Kontynuuj czytanie

Ślubowanie klas pierwszych

      Możliwość komentowania Ślubowanie klas pierwszych została wyłączona

SONY DSC

 Uroczyste przyjęcie do społeczności naszej Szkoły to wydarzenie przełomowe w życiu każdego pierwszoklasisty! Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z klasy Ia, Ib i Ic swoje ślubowanie złożyli 22 października zaraz po tym, jak wobec Pana Dyrektora i Pani Dyrektor, wychowawców, rodziców, zaproszonych gości oraz uczniów samorządu szkolnego zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wokalne. Kontynuuj czytanie