Ogłoszenie o przetargu

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o przetargu została wyłączona

 Wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
Numer ogłoszenia: 84224 – 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II , ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 8551057, faks 81 8542468.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych według harmonogramu rzeczowo finansowego opracowanego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne (stanowiące załącznik C do SIWZ) wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi załącznik D do SIWZ), znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.sp4.pl Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się ponadto do wglądu w siedzibie Zamawiającego. UWAGA! Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał poglądowy, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia. Załączony jest w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiaru nie należy wypełniać ani załączać do oferty. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z zapisem § 6 ust.2 projektu umowy) przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o roboty budowlane wypełnionego: Zestawienia cen jednostkowych realizacji przedmiotu umowy przygotowanego na podstawie pozycji ujętych w przedmiarach robót (załącznik C do SIWZ) oraz zawierającego pozycje wprowadzone przez Wykonawcę uwzględniające kalkulację własną Wykonawcy wykonaną w oparciu o: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze, SIWZ, projekt umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w oparciu o art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.26.25.00-6, 45.26.13.10-7, 45.26.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.22.32.10-1, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2015 r. przed godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych, z tym, że: 1) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) złożone w gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp 3) W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument gwarancji/poręczenia wadialnego winien pod rygorem odrzucenia oferty wskazywać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 3. Dowód przelewu lub wadium w formie innej niż pieniądz należy dołączyć w oryginale do oferty (w przypadku przelewu kserokopię odcinka D). 4. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 8. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • – wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) zamówień, polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub zespołu budynków o wartości zamówień łącznie nie mniejszej niż 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (wg wzoru nr 3 do SIWZ: referencje, protokoły odbioru robót budowlanych). – dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym wskaże osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej: osoba pełniąca funkcję kierownika budowy; – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych: osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży instalacji sanitarnych; – instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych: osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży instalacji elektrycznych; wymaganych ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2013 r., poz.1409 z późn. zm.) a w przypadku uprawnień uzyskanych przed wejściem w życie ww. ustawy należy powołać się na inne aktualnie obowiązujące przepisy. Wykaz powinien zawierać informacją na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ. – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej; – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych; – instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymagania określone dla poszczególnych specjalności. Zamawiają nie może dokonywać wymiany kluczowych osób przedstawionych w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak: 2 mln. PLN (słownie: dwa miliony złotych). – Celem udowodnienia, że polisa jest opłacona Wykonawca załączy dowód dokonania wpłaty, chyba, że dowód opłacenia wynika z treści polisy. – Polisa może być złożona wspólnie przez wszystkich uczestników oferty wspólnej (beneficjentów), z tym iż z treści polisy powinno wynikać, że suma ubezpieczeń dotyczy każdego z nich (solidarnie). – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Oceny tej dokonuje wyłącznie bank. Informacja banku o wykonawcy (np. opinia, zaświadczenie dla wszystkich zainteresowanych itp.) nie zawierająca danych co najmniej w kwotach określonych w zdaniu pierwszym tego punktu specyfikacji oraz informacje zawierające dane typu: (kwota pięciocyfrowa, sześciocyfrowa) itp. bez określonej kwoty w złotych nie będzie uwzględniana przy ocenie spełnienia wymogów, o których mowa w rozdz.6 ust.1 pkt.4. SIWZ i uznana przez Zamawiającego jako brak wymaganego dokumentu (zał. do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach: a) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); b) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; c) zmiany stawki podatku VAT. 2) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; b) wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności stron; c) zmian zakresu robót, na wniosek Zamawiającego; d) zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. e) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, jeżeli zaistnienie w/w zdarzeń będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy. f) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, g) przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) niemożności wykonania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, f) wystąpienia warunków geologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, g) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji projektowej, w tej sytuacji, każdorazowo wykonanie robót zamiennych należy poprzedzić dokonaniem ich kwalifikacji w kontekście zakresu zamówienia określonego SIWZ. Jeżeli w wyniku kwalifikacji niemożliwe będzie rozliczenie w ramach zawartej umowy, roboty budowlane wykraczające poza zakres przedmiotu umowy; w szczególności polegające na wycofaniu się z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i zleceniu w ich miejsce wykonania innych robót budowlanych; zakres robót, dla którego zostanie to uczynione zostanie wyłączony z wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony z zachowaniem przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 5 lub pkt. 6 ustawy. Zasady wyceny uwzględniać będą zobowiązania Wykonawcy na etapie składania ofert, a w przypadku ich braku nośniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. Ceny materiałów i sprzętu nie objętych ofertą Wykonawcy, rozliczane będą według średnich notowań wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych w okresie realizacji robót. Na materiały nie ujęte w informatorze SEKOCENBUD przyjmować się będzie cenę rynkową, pisemnie zatwierdzoną przez Zamawiającego. 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić również w nw przypadkach: a) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż: Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert, w szczególności przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2015, opublikowane w Dz. U. z 2014r. poz. 1220, – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, które to osoby uczestniczą w realizacji zamówienia w 2016r., w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia, – ciężar dowodowy dot. udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji, b) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż: – Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, ciężar dowodowy dot. udokumentowania okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji, c) niedopuszczalne są wszelkie próby dot. dokonania bezpodstawnego wzbogacenia się Wykonawcy w kontekście waloryzacji (o których mowa w lit. a i b) i zwiększenia wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, np. zgłaszanie osób niezaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotowego zamówienia, lub osób, których przedmiot obowiązków wynikający z umów o pracę których dot. waloryzacja, nie wskazuje jednoznacznie, iż zaangażowanie w realizację przedmiotowego zamówienia, było ich podstawowym zadaniem pracowniczym. 6) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowea nr 4 im. Jana II ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 12:00, miejsce: w sekretariacie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana II ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ    Umowa – wzór    Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki:

Załączniki edytowalne do SIWZ  , Przedmiar – Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr4,

Pozostała dokumentacja spakowana