Zapisy do szkoły

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2014/2015.

Rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego dzieci:

- 7 letnich (rocznik 2007),

- 6 letnich (urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.)
- dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. rozpoczynają realizację obowiązku  szkolnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów,

- 5 letnich realizujących obowiązek przedszkolny.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego, zależnie od miejsca zamieszkania zgłoszenie (zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosek (zamieszkałe poza obwodem szkoły) w ramach ilości miejsc określonych w § 5. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.) po załączeniu aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – na zasadach ogólnych.

 Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dn. 3 stycznia 2014r.,poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego
do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015;
  

Lp. Rodzaj czynności

Termin

1. Składanie zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej od 02.04.2014r. do 31.05.2014r.
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 02.04.2014r. do 31.05.2014r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.06.2014 r. od godz. 15.00
4. Rekrutacja uzupełniająca od  czerwca 2014 r.
do 27 sierpnia 2014 r.
5. Procedura odwoławcza czerwiec 2014 r. po ogłoszeniu list dzieci przyjętych

 

 Ustala się następujące kryteria przyjęcia do klasy pierwszej dzieci z poza obwodu szkoły.

Wypełniają Rodzice /Opiekunowie prawni, którzy spełniają i chcą skorzystać z poniższych kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji określonym w statucie szkoły.

 

L.p.

Kryterium wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U 2014 r. poz.7)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt.

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

1 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt.

Kryteria samorządowe

8.

Do placówki uczęszcza rodzeństwo kandydata

1 pkt.

9.

Godzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową rodziców

1 pkt.

10.

Kandydat zamieszkuje na terenie miasta (poza obwodem szkoły)

5 pkt.

Kryteria szkolne (dotyczy kandydatów do klasy integracyjnej)

11.

Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy zapisu do klasy integracyjnej)

1 pkt.


Zgodnie z Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. Poz.7)

Krzysztof Świć
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II
w Lubartowie

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ

ZGLOSZENIE_DZIECKA_ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK_O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO